Prihláška za člena a členské

Slovenská informatická spoločnosť je profesne orientovaná. Jej základným poslaním je vytvárať predpoklady pre rozvoj informatiky a informačných technológií na Slovensku. Preto vo svojich radoch rada uvíta odborníkov a záujemcov, ktorí sa budú o tento rozvoj usilovať. Vo svojich radoch tiež rada uvíta kolektívnych členov, ktorými sa môžu stať profesne zamerané organizácie a firmy.

Vyplnenú prihlášku je možné poslať na adresu spoločnosti.

Adresa

Sekretariát Slovenskej informatickej spoločnosti
FMFI UK, Mlynská dolina,
842 48 Bratislava

  • Prihláška pre individuálneho člena (rtf )
  • Prihláška pre individuálneho člena (pdf )
  • Pre prihlásenie kolektívnych členov kontaktujte kancelaria@informatika.sk

Členské a spôsob jeho platenia

Členské individuálneho člena na 1 rok je 10,- € a je možne platiť členské aj za viac rokov naraz. Členské kolektívneho člena je individuálne (nepodnikateľské subjekty najmenej 70,- €, podnikateľské subjekty najmenej 200,- €) a očakáva sa aj finančná podpora spoločnosti zo strany kolektívnych členov. Členské sa platí prevodom alebo priamo vkladom na bankový účet Slovenskej informatickej spoločnosti v Tatrabanke. Číslo úctu: 2667000067/1100, IBAN: SK87 1100 0000 0026 6700 0067, BIC: TATRSKBX. Ako variabilný symbol treba uviesť svoje členské číslo (je uvedené na preukaze člena spoločnosti).