Názory a stanoviská

 • Stanovisko k schvaľovanému zámeru národného projektu PO7 OPII 22.2.2022
 • Stanovisko k NKIVS zaslané členom Rady vlády pred jej rokovaním 9.12.2021
 • Stanovisko CEPIS k totálnej kontrole digitálnej komunikácie v EÚ
 • Stanovisko k návrhu Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy a k stavu informatizácie na Slovensku
 • Vyhlásenie k stavu a k zisťovaniu digitálnej gramotnosti u obyvateľstva
 • Stanovisko k úmyselnému oslabovaniu bezpečnostných mechanizmov a mechanizmov dôvery v IKT a na Internete vládnymi a ďalšími organizáciami
 • Stanovisko k návrhu novely zákona o hazardných hrách a jej vplyvu na otvorený prístup k informáciám na www
 • Stanovisko ku problematike patentovateľnosti programov počítačov
 • SR a informačná spoločnosť
 • Stanovisko VV k dokumentu The IFIP Position on Cryptopolitics? 
 • Stanovisko VV k elektronickému obchodu