Zastúpenie Slovenska v IFIPe

Slovenská informatická spoločnosť ako riadny člen IFIPu má právo nominovať svojho reprezentanta do Valného zhromaždenia IFIPu a zástupcov Slovenska do technických komisií (TC) a pracovných skupín (WG). Okrem nominovaných členov môžu byť členmi TC a WG aj významní experti pozvaní priamo vedením TC a WG.

Reprezentantom Slovenskej informatickej spoločnosti vo Valnom zhromaždení (GA – Ge­ne­ral Assembly) je RNDr. Igor Prívara, PhD.

Pri nominácii do TC prijal Výkonný výbor Slovenskej informatickej spoločnosti zásadu, že bu­de­me obsadzovať len tie TC, kde máme dostatočný výskumný potenciál tak, aby sme moh­li na jednej strane prispievať k odbornej činnosti TC a na druhej strane získavať informácie pre našu odbornú komunitu. Dlhodobým cieľom Výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti je zladiť aktivity pracovných skupín našej spoločnosti s aktivitami TC a WG IFIPu. Pri našich aktivitách v rámci IFIPu sa spoliehame na spoluprácu so špecializovanými spoločnosťami, najmä tými, ktoré sú kolektívnymi členmi SISp.

Zoznam súčasných zástupcov Slovenskej informatickej spoločnosti v jednotlivých TC obsahuje nasledujúca tabuľka:

Za reprezentanta Slovenskej informatickej spoločnosti vo Valnom zhromaždení bol nominovaný RNDr. Igor Prívara, CSc. Zástupcovia v jednotlivých TC sú:

GA RNDr. Igor Prívara, PhD
(Slovenská informatická spoločnosť, Bratislava)
správa 2013
TC1 Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD
(FMFI UK, Bratislava)
správa 2013
TC2 Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD
(FIIT STU, Bratislava)
správa 2013
TC3 Prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
(FMFI UK, Bratislava)
správa 2013
príloha 1
príloha 2
TC6 Doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD
(FIIT STU, Bratislava)
 
TC8 Doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD
(FIIT STU, Bratislava)
správa 2013
TC11 Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD
(FMFI UK, Bratislava)
správa 2013
TC12 Prof. Ing. Pavol Návrat, PhD
(FIIT STU, Bratislava)
 

 

Predpokladáme, že naši zástupcovia v TC a WG nás budú na týchto stránkach postupne infor­movať jednak o činnosti jednotlivých TC a WG a jednak o svojich aktivitách v rámci IFIPu. V ostatnom stĺpci tabuľky je odkaz na aktuálnu správu.