IFIP v kocke

IFIP (International Federation for Information Processing) je medzinárodná, nevládna a ne­po­litická organizácia, ktorá podporuje rozvoj, šírenie a využívanie moderných informačných a komunikačných technológií. IFIP bol založený v roku 1960 pod patronátom UNECSO.

Členmi IFIPu sú národné, resp. regionálne inštitúcie (vedecké, resp. vedecko-technické spo­loč­nosti).  Z každého štátu môže byť členom IFIPu len jedna inštitúcia. V súčasnosti má IFIP 56 členských alebo regionálnych spoločností, reprezentujúcich krajiny zo všetkých sveto­vých regiónov. Slovenská informatická spoločnosť je riadnym členom IFIPu, zastupujúcim Slovenskú repub­liku, od septembra roku 1993 - teda v podstate od jej vzniku.

Najvyšším orgánom IFIPu je Valné zhromaždenie (General Assembly). Pozostáva zo zástupcov členských organizácií, každú členskú organizáciu reprezentuje jeden zástupca. Valné zhromaždenie sa stretáva raz za rok a rozhoduje o všetkých podstatných otázkach súvisiacich s činnosťou federácie (strategické otázky a program činnosti, financie a rozpočet, voľba výkonných orgánov atď.). Kaž­dodennú činnosť riadi Rada IFIPu (IFIP Board) na čele s prezidentom (súčasným prezidentom je L. Strous, Holandsko). Sídlom sekretariátu IFIPu je Laxenburg pri Viedni (Rakúsko).

Podrobnejšie informácie o štruktúre a činnosti IFIPu možno nájsť na www-stránke http://www.ifip.org.

Odborné aktivity IFIPu sa koordinujú prostredníctvom tzv. technických komisii (TC - Technical Committees). TC vznikajú a zanikajú dynamicky, zameriavajúc sa na progresívne oblasti vývoja a aplikácií informačno-komunikačných technológií. V súčasnosti pracujú nasledujúce TC:

 • TC 1    Foundation of Computer science
 • TC 2    Software: Theory and Practice
 • TC 3    Education
 • TC 5    Computer Applications in Technology
 • TC 6    Communication Systems
 • TC 7    System Modelling and Optimisation
 • TC 8    Information Systems
 • TC 9    Relationship Between Computers and Society
 • TC 10    Computer Systems Technology
 • TC 11    Security and Protection in Information Processing Systems
 • TC 12    Artificial Intelligence
 • TC 13    Human-Computer Interaction

V rámci každej TC pracuje niekoľko pracovných skupín (WG - Working Groups), ktorých činnosť sa sústreďuje na pomerne úzky okruh problémov. V súčasnosti pracuje viac ako 100 WG.

Každoročne IFIP (spolu)organizuje prostredníctvom svojich TC a WG 100 okolo odborných podujatí. Navýznamnejšími podujatiami IFIPu sú World Computer Congress, World Computer Conference on Computers in Education, World IT Forum a World CIO Forum.

Podrobnejšie informácie o zameraní, cieľoch a zložení jednotlivých TC a WG nájdete na www-stránkach IFIPu. Aktuálne informácie o činnosti IFIPu prináša štvrťročne vy­dávaný elektronický bulletin IFIP Newsletter. Archív tohto bulletinu nájdete v samostatnej sekcii stránky IFIPu. Členovia členských spoločností sa tu tiež môžu zare­gis­trovať na odber bulletinu elektronickou poštu.