Valné zhromaždenie SISp

Doteraz posledné valné zhromaždenie SISp prebehlo v stredu 15. apríla od 15:00.
Miesto konania:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, Bratislava, poslucháreň C.

Program:

15:00 - Prezentácia
Odborná časť
15:15 - Otvorenie
15:20 - doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.: Bezpečnostné problémy protokolov
16:10 - 16:30 prestávka, občerstvenie

Pracovná časť
16:30 - 17:30
 • Voľba návrhovej komisie
 • Správa o činnosti od posledného valného zhromaždenia
 • Správa o hospodárení
 • Správa revíznej komisie
 • Diskusia k predloženým správam
 • Schválenie volebného poriadku pre voľby VV SISp a revíznej komisie
 • Voľba volebnej komisie
 • Realizácia volieb
 • Záverečná diskusia
 • Závery valného zhromaždenia
 • Rôzne

Zápisnica volebnej komisie

Zoznam kandidátov do VV a RK

Hlasovací lístok

Dokumenty z minulého valného zhromaždenia

Výsledky volieb 2012 do výkonného výboru a revíznej komisie

Závery Valného zhromaždenia 2012 Slovenskej informatickej spoločnosti

Procedúra volieb (2012)

Vzor hlasovacieho lístka (2012)