2015-02-24 Blíži sa ďalší Open Source víkend

Cez víkend 14. - 15. marca 2015 sa v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK uskutoční OpenSource víkend - prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Akciu organizuje Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) v spolupráci so študentami FMFI UK a s podporou vedenia FMFI UK, ktoré poskytlo priestory a technickú podporu. Akcia bude otvorená pre všetkých záujemcov bez potreby registrácie.

Viac o akcii sa dozviete na jej oficiálnej stránke

2014-07-12 Prípravné sústredenie pre mladých programátorov z krajín V4

Slovenská informatická spoločnosť, v spolupráci s partnerskými organizáciami v ostatných krajinách V4, získala grant z Višegradského fondu, vďaka ktorému bolo možné na prelome júna a júla 2014 zorganizovať v Danišovciach (okr. Spišská Nová Ves) prípravné sústredenie pre stredoškolákov, ktorí reprezentujú krajiny V4 v programátorských súťažiach. Prečítajte si viac: Správa o konaní 1. VPCPC .

2014-05-26 Študentské vedecké konferencie v roku 2014

Slovenská informatická spoločnosť podporila konanie lokálnych kôl Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) na FMFI UK v Bratislave, FIIT STU v Bratislave a PF UPJŠ v Košiciach. Víťazi lokálnych kôl ŠVK na univerzitách na Slovensku a v ČR sa stretnú 27. až 29. mája 2014 v Ústí nad Labem na česko-slovenskom kole tejto súťaže.

V dňoch 22. až 23. mája prebehlo na FMFI UK v Bratislave aj česko-slovenské kolo súťaže ŠVK v didaktike informatiky.

2014-04-10 Nové ECDL od začiatku roka aj na Slovensku

Pozícia ECDL ako najrozšírenejšieho certifikačného systému digitálnych znalostí a zručností bežných používateľov počítačov na svete sa stále prehlbuje. Do certifikácie je zapojených už vyše 13 miliónov jednotlivcov vo vyše 140 štátoch sveta (v Európe vyše 9 miliónov).

Od roku 2014 sa celosvetovo zavádza aktualizovaný a reštrukturalizovaný systém ECDL, ktorý sa dočasne označuje ako “New” ECDL. Inovácie sa sústredili na zvýšenie aktuálnosti a väčšiu flexibilitu.

Hlavné zmeny sú:

  • posun od získavania pôvodne pevne zostaveného certifikátu ECDL k certifikácií stupňov digitálnej spôsobilosti (gramotnosti)
  • zavedenie jednotnej certifikácie stupňov digitálnej spôsobilosti pri umožnení variability modulov
  • zjednotenie štandardného programu a pokročilého (advanced) programu do jedného celku
  • zavedenie možnosti certifikácie podľa vlastného výberu a otvoreného certifikátu ECDL Profile, ktorý podporuje celoživotné vzdelávanie
  • aktualizácia  a reštrukturalizácia požiadaviek v existujúcich tematických oblastiach

Prínosom je možnosť flexibilne stanoviť oblasti certifikovaných zručností uchádzača o certifikát systému ECDL podľa potrieb uchádzača, zamestnávateľa, školy a pod.

Slovenská informatická spoločnosť pripravovala zavedenie „New“ ECDL celý rok 2013. Nové ECDL, vrátane osobitne aktuálneho  modulu M12 „Bezpečnosť pri využívaní IKT“, spustila od začiatku roka 2014. Ďalšie zmeny sa na Slovensku budú priebežne rozvíjať s postupným začleňovaním nových tematických oblastí využívania IT  (práca s obrázkami a grafikou, práca s webovými stránkami, online spolupráca, sociálne siete, cloud computing, plánovanie projektov a pod.).

2014-04-10 Slovenská informatická spoločnosť vyškolila 52 pedagógov v oblasti informačnej bezpečnosti

V súvislosti so zavedením nového modulu ECDL „Bezpečnosť pri využívaní IKT“  Slovenská informatická spoločnosť (SISp) do apríla 2014 vyškolila a certifikovala zdarma spolu 52 akreditovaných skúšobných komisárov ECDL, ktorí sú učiteľmi stredných a vysokých škôl a/alebo lektormi ďalšieho vzdelávania.

Školenie viedol člen SISp RNDr. Jaroslav Janáček z FMFI UK. Znalosti absolventov školenia boli overené skúškou podľa medzinárodného štandardu ECDL.

SISp pripravila predbežne  14 akreditovaných testovacích centier ECDL na overovanie znalostí v oblasti Bezpečnosť pri využívaní IKT. Ďalšie budú nasledovať po vyriešení softvérových predpokladov.

Staršie aktuality

Staršie aktuality nájdete v archíve aktualít.